Δημήτρης Μυστακίδης / Dimitris Mystakidis

Δεν θα ήταν υπερβολή αν, κάθε φορά που αναφερόμασταν στον Δημήτρη Μυστακίδη, βάζαμε τον επεξηγηματικό υπότιτλο «λαϊκή κιθάρα»!Παίζει λαϊκή κιθάρα, ερευνά τη λαϊκή κιθάρα, διδάσκει λαϊκή κιθάρα, γράφει βιβλία για τη λαϊκή κιθάρα, εκδίδει δίσκους για αυτήν.
It would not be an exaggeration if, every time we referred to Dimitris Mystakidis, we put the explanatory subtitle “folk guitar”! He plays folk guitar, researches folk guitar, teaches folk guitar, writes books about it, publishes records for it.

Προβολές σελίδας :

0

Streams